Drejtësia në Buxhetin për vitin 2023, pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Ndarjet Buxhetore për vitin 2023

Drejtësia në Buxhetin për vitin 2023, pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Ndarjet Buxhetore për vitin 2023

Drejtësia në Buxhetin për vitin 2023, pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Ndarjet Buxhetore për vitin 2023

Qeveria e Kosovës në tetor të këtij viti kishte miratuar Projektligjin për Ndarjet Buxhetore për vitin 2023, i cili u procedua për Kuvendin e Kosovës dhe i’u shpërnda deputetëve tri ditë pas miratimit, më 1 nëntor 2022.

Këtë vit, ndarjet buxhetore u shqyrtuan me procedurë të veçantë në raport me projektligjet e tjera. Pozitive në raport me trajtimin e Projektligjit mbi Ndarjet Buxhetore të buxhetit vjetor nga ana e Kuvendit ishte edhe përfshirja e të gjitha komisioneve parlamentare për shqyrtimin e tij, përkitazi me funksionet dhe përgjegjësitë e tyre mbikëqyrëse.

Komisionet parlamentare e shqyrtuan buxhetin sipas fushave që mbulojnë. Në këtë shqyrtim, morën pjesë ministritë përkatëse dhe përfaqësuesit e tjerë të organizatave buxhetore. Trajtimi i tillë me rregulloren paraprake ka qenë vetëm në vullnetin e komisioneve përkatëse.

Në mbledhjen e mbajtur më 23 nëntor 2022, në Komisionin për Legjislacion u shqyrtua buxheti për institucionet e drejtësisë.

Të pranishëm në këtë mbledhje ishin: Albulena Haxhiu, ministre e Drejtësisë, Avni Mehmeti nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), Haki Gecaj nga Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), Yll Buleshkaj nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (APK) dhe Enver Fejzullahu nga Akademia e Drejtësisë (AD).

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu nuk parashtroi kërkesa shtesë buxhetore, duke thënë se ato janë trajtuar gjatë komunikimit me Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT).

Ndërsa, Avni Mehmeti, nga KGjK theksoi se buxheti i miratuar nga ana e Qeverisë nuk përkon me kërkesat buxhetore të cilat janë parashtruar në mënyrë të rregullt tek MFPT.

Lidhur me mosmiratimin e buxhetit sipas kërkesave drejtuar MFPT-së, vërejtje paraqiti Haki Gecaj nga KPK, sipas të cilit buxheti i draftuar nuk i përmbush nevojat dhe objektivat e KPK-së.

Edhe Yll Buleshkaj nga APK, paraqiti kërkesat e institucionit të cilin ai e drejton, duke thënë se në vitin vijues parashihet edhe hartimi i planit të integritetit për gjitha institucionet, duke përfshirë edhe ndërmarrjet publike. Planifikimi buxhetor nga Qeveria nuk i përmbush nevojat dhe objektivat e APK-së, për këtë arsye ai shtoi se Kuvendi duhet t’i aprovojë për vitin 2023, 15 pozita të reja dhe të rritet buxheti për 149 mijë e 300 euro.

Për fund, Enver Fejzullahu nga Akademia e Drejtësisë i paraqiti shqetësimet e tij në lidhje me buxhetin, sipas të cilit mjetet buxhetore të planifikuara nga ana e qeverisë nuk do t’i përmbushin nevojat dhe do të jetë i pamundur ushtrimi i plotë i mandatit i AD-së.

Sipas deklarimeve në këtë mbledhje, të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë përsëritën kërkesat e njëjta, me shumat e kërkuara para miratimit të buxhetit në Qeveri më 28 tetor 2022.

A janë adresuar kërkesat buxhetore nga Kuvendi i Kosovës?

Tashmë ndarjet buxhetore kanë hyrë në fuqi. Sipas këtyre ndarjeve, rezulton se Kuvendi nuk ka arritur t’i adresojë dhe as t’i pranojë kërkesat e institucioneve të drejtësisë, përkundër faktit se me Rregulloren e re të Kuvendit një gjë e tillë i është mundësuar.

Sipas Raportit me amendamente për Projektligjin mbi Ndarjet Buxhetore për vitin 2023, të shqyrtuar dhe miratuar nga Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere, vërehet qartë se propozimet e Komisionit për Legjislacion në lidhje me shtimin e 90 mijë eurove për APK-në dhe 100 mijë euro për AD-në, janë proceduar në seancë plenare pa përkrahjen e Komisionit Funksional.

Komisioni për Legjislacion, nuk kishte bërë asnjë amendament tjetër në lidhje me shtimin e buxhetit për KGjK-në dhe KPK-në.

Kuvendi nuk i miratoi amendamentet nr. 93 dhe 94 të propozuara nga Komisioni për Legjislacion.

Gjashtëdhjetë e gjashtë (66) deputetë morën pjesë në votim: PËR ishin 6 vota, 56 KUNDËR dhe 3 ABSTENIME. Andaj, amendamentet nuk kaluan.

Sipas tabelave buxhetore, rezulton se buxheti mbetet i njëjtë për të gjitha institucionet e drejtësisë. Këshilli Prokurorial i Kosovës do t’i ketë 15,913,983 €, Këshilli Gjyqësor i Kosovës do t’i ketë 34,155,572 €, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit do t’i ketë 557,844 € dhje Akademia e Drejtësisë 892,367 €.

Buxheti i tillë do të jetë në fuqi deri në një moment tjetër, kur ai do të rishqyrtohet në muajin qershor të vitit 2023.