Përkrahje për IKD

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) është organizatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse. Për të ruajtur pavarësinë dhe paanshmërinë e saj, IKD synon të siguroj fonde nga burime të cilat nuk do të kenë mundësi të ndikojnë politikën e këtij instituti. Deri më tani kemi arritur që të ruajm pavarësinë e institutit. Megjithatë, është e nevojshme që në vazhdimësi të shtojmë përkrahjen e kontribuesve të cilët besojnë se duke përkrahur IKD-në do të mbështesin iniciativa domethënëse për ngritjen e nivelit të sistemit të drejtësisë në vend. Ne besojmë se vetëm në këtë mënyrë mund të sigurojmë qëndrueshmëri dhe pavarësi të plotë të institutit.

Të gjithë ata persona të cilët vlerësojnë punën tonë dhe kanë mundësi të japin përkrahje financiare për institutin, një gjë të tillë mund ta bëjnë duke kontaktuar:

Web: www.kli-ks.org / E-mail: info@kli-ks.org

Rr. Rrustem Statovci, Hyrja I, Numër 1, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

IKD i nënshtrohet auditimit financiar të jashtëm në fund të çdo viti fiskal, kontrollohet nga Kuvendi i Anëtarëve dhe i raporton Bordit Konsultativ.

Kontributi i juaj do të ndihmoj IKD-në që të vazhdoj të luaj rol kyç në përmirësimin e shumë sferave të sundimit të ligjit dhe qasjes në drejtësi.

Raportet e auditorit:

Raporti i auditorit – 2013

Raporti i auditorit – 2012

Raporti i auditorit – 2011

Raporti i auditorit – 2010

Raporti i auditimit – 2009