Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

IKD kërkon filtrimin e kandidatëve për gjykatës dhe prokuror

Friday 16 December, 2011 2:31 pm

16 dhjetor 2011 - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) tash tre vite ka përcjellë me kujdes procesin e ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Përkundër të metave të identifikuara gjatë këtij ...

Procesi i ri-emërimit pavarësia dhe ndikimet

Monday 10 October, 2011 2:36 pm

Gusht 2011 - Problemet në procesin e riemërimit dhe emërimit kanë nisur nga fillimi jo i mbarë, pasi kanë munguar ligjet themelore për të zhvilluar një proces të suksesshëm dhe me rëndësi ka...

Zbatimi i politikave kundër narkotikëve ilegal

Thursday 19 May, 2011 2:38 pm

19 maj 2011 - Strategjia Kombëtare për luftimin e narkotikëve përfshinë të gjitha institucionet relevante, pra promovon një qasje të integruar. Megjithatë, nga hulumtimi është vërejtur se në...

Publikohet raporti “Sundimi i ligjit: Kapacitetet dhe funksionimi i institucioneve”

Tuesday 2 November, 2010 2:42 pm

Nëntor 2010 - Që nga shpallja e pavarësisë hartimi i politikave u bë pjesë e përgjegjësisë së institucioneve vendore. Me këtë rast, deri më tani me zhvillimin e kësaj pune, është diktuar dhe...