Publikime

Këtu publikohen raportet e ndryshme të IKD-së përfshirë raportet e monitorimit, hulumtimet, analizat, si dhe raportet tjera.

Krim i rëndë, vetëm në letër: Politika e ndjekjes dhe dënimeve në rastet që ndërlidhen me armët

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2013 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: SAFERWORLD

Pavarësia e Gjyqësorit në Kosovë: Analizë e pavarësisë financiare institucionale dhe individuale

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2012 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: KFOS

Krimi i Organizuar në Zgjedhje: Analizë e politikës së ndjekjes dhe dënimeve

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: QERSHOR, 2012 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: FRIEDRICH EBERT - STIFTUNG

Kontrolli i Armëve të Vogla dhe të Lehta në Kosovë: Progresi dhe sfidat

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2012 AUTORËT: ADEM GASHI DHE BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: FORUMI PËR SIGURI, SAFERWORLD

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 4

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: MARS, 2012 AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: RBF

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 3

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: JANAR, 2012 AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: RBF

Falja në Kosovë: Analizë e zbatimit të institutit të faljes dhe lirimit me kusht

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: JANAR, 2012 AUTORËT: BETIM MUSLIU DHE ADEM GASHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: IKD

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 2

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: NËNTOR, 2011 AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: RBF

Procesi i ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: TETOR, 2011 AUTORËT: BETIM MUSLIU VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: NATIONAL EDOWMENT FOR DEMOCRACY

Fletushka e Drejtësisë: Volumi 1

LLOJI: ANALIZË DATA E PUBLIKIMIT: SHTATOR, 2011 AUTORËT: BETIM MUSLIU, BEHLUL ZEKA DHE KUJTIM KËRVESHI VENDI I PUBLIKIMIT: PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS MBESHTETUR NGA: RBF