Monitorim: KGJK & KPK

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Mbledhja e 106-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Në mbledhjen e 106-të të KPK-së ka raportuar Koordinatorja Nacionale në Luftimin e Korrupsionit, Laura Pula.  Anëtarët e KPK-së, vlerësuan se plani i veprimit për rritjen e efikasitetit  të sistemit prokurorial në Luftimin e Korrupsionit, nuk ka pasur sukses, si dhe krititkuan koordinatoren se nuk ka sjellë ndonjë raport konkret, përpos statistikave të njëjta në vazhdimësi. […]

Mbledhja e 106-të e KPK-së

Gjatë këtij takimi,  kryetari i Komisionit për Akte Normative, Bahri Hyseni, ka raportuar para anëtarëve të KPK-së lidhur me hartimin e rregulloreve të reja. Hyseni, theksoi se anëtarët e Komisionit, janë duke hartuar nëntëmbëdhjetë (19) rregullore, ndërsa janë nda në tri (3) grupe punuese për hartimin e këtyre rregulloreve. Po ashtu, kryetari i këtij komisioni, […]

Mbledhja e 105-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 11 shtator 2015 (e premte) 1.Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi transkripteve  dhe procesverbaleve  të takimit 103 të KPK-së, të datës 04 gusht 2015 dhe takimit të 104 të Këshillit Prokurorial të datës […]

Mbledhja e 104-të e KPK-së

Gjatë këtij takimi anëtarët e KPK-së kanë aprovuar rregulloren e cila rregullon procedurën e zgjedhjes së anëtarëve të KPK-së, nga hyrja në fuqi e tutje. Anëtarët e KPK-së kanë aprovuar rregulloren, e cila përcakton rregullat dhe procedurat për organizimin e pranimit për kandidatë për prokurorë nga komunitetet jo-shumicë, përfshirë komisionin për hartimin dhe vlerësimin e provimit, […]

Mbledhja e 103-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 103-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 4 gusht 2015 (e martë) 1.Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit te 101 të Këshillit Prokurorial të datës 09 korrik 2015; 3. Diskutim lidhur me draft Rregulloren për Zgjedhjen e anëtareve të […]

Mbledhja e 102-të e KPK-së

Është mbajtur takimi i njëqind e dytë i Këshillit Prokurorial të Kosovës, i kryesuar nga kryetari i Këshillit Prokurorial të Kosovës, njëherësh kryeprokuror i Shtetit, Aleksandër Lumezi. Në këtë takim në emër të Komisionit për emërim të prokurorëve në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, kryetari i komisionit, kryeprokurori i Shtetit Aleksandër Lumezi, njoftoi se pas […]

Mbledhja e 101-të e KPK-së

Anëtarët e KPK-së diskutuan për mandatet e anëtarëve të KPK-së dhe për përbërjen e re të KPK-së, në bazë të ndryshimeve të ligjit për KPK-në që hyn në fuqi më 1 janar 2016.  Pas diskutimeve nga anëtarët e KPK-së lidhur me këtë çështje, unanimisht u konstatua që për hir të funksionalizimit të KPK-së dhe ikjes së rrezikut […]

Mbledhja e 100-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 100-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 26 qershor 2015 (e premte) 1. Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit  99-të i Këshillit Prokurorial të datës 29 maj 2015; 3. Themelimi i komisioneve për ri-konsiderim për […]

Mbledhja e 99-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 mars 2015 (e mërkurë) 1. Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit 98-të të Këshillit Prokurorial të datës 13 maj 2015; 3. Draft rregullorja e Bordit Drejtues  të Projektit TIK/SMIL; 4. Plotësim […]

Mbledhja e 98-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 13 mars 2015 (e mërkurë) 1. Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi transkriptit dhe procesverbalit të takimit te 97 të Këshillit Prokurorial të datës 10 prill 2015; 3. Plotësim ndryshimi i Komisionit për emërimin e tre prokurorëve në PSRK; […]