Monitorim: KGJK & KPK

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Mbledhja e 146-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 146-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 20 janar 2016 (e mërkurë) 1 Diskutimi dhe miratimi i vendimit për zgjedhjen e anëtarëve të KGJK-së nga radhët e gjyqtarëve të Gjykatës Supreme 2 Diskutimi dhe miratimi i Rregullores për organizimin dhe funksionimin […]

Mbledhja e 145-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 145-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 13 janar 2016 (e mërkurë) 1 Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së 141 dhe 142 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës 2 Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të KGJK-së dhe KPK-së 3 Diskutim rreth shpalljes […]

Mbledhja e 110-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 29 dhjetor 2015 (e martë) 1.Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi i transkriptit dhe procesverbalit të takimit 109 të Këshillit Prokurorial të datës 01 dhjetor 2015; 3.Aprovimi Rregulloreve: a) Rregullore për zgjedhjen e […]

Mbledhja e 143-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 143-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 16 dhjetor 2015 (e mërkurë) 1 Diskutime lidhur me Raportin e progresit për Kosovën në lidhje me gjyqësorin 2 Raporti i zbatimit të Planit Strategjik 3 Plani i punës së Komisionit për lëndët e […]

Mbledhja 142-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 142-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 dhjetor 2015 (e mërkurë) 1 Miratimi i ekstrakteve të procesverbalit të mbledhjes së 138, 139 dhe 140 të Këshillit Gjyqësor 2 Raportimi i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren (referues: z. Ymer Hoxha) […]

Mbledhja e 109-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 1 dhjetor 2015 (e martë) 1. Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi  i transkriptëve dhe procesverbaleve  të takimit 107 të Këshillit Prokurorial të datës 05 nëntor 2015 dhe takimit 108 të KPK-së, i […]

Mbledhja e 141-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 141-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 18 nëntor 2015 (e mërkurë) 1 Raportimi i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë (referues: z. Ali Kutllovci) 2 Raportimi i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjilan (referues: z. Zyhdi Haziri) 3 Raportimi i […]

Mbledhja e 108-të e KPK-së

Anëtarët e KPK-së morën vendim që të shpallen zgjedhjet për anëtarë të KPK-së, nga radhët e prokurorëve, për shtatë prokuroritë Themelore, dhe për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Ndërkaq, për Prokurorin e Apelit, nuk do të hapet konkursi, pasi që anëtari i KPK-së, nga kjo prokurori është i zgjedhur në bazë të dispozitave të […]

Mbledhja e 107-të e KPK-së (pjesa e dytë)

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 5 nëntor 2015 (e enjte) Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi  i transkriptit dhe procesverbalit  të takimit 106 të Këshillit Prokurorial të datës 09 tetor 2015; 3. Shpallja e Konkursit për prokurorë në […]

Mbledhja e 107-të e KPK-së

Agjenda e propozuar nga Kryetari i KPK-së, z. Aleksandër Lumezi për Mbledhjen e 98-të të Këshillit Prokurorial të Kosovës për datë 5 nëntor 2015 (e enjte) Aprovimi i rendit të ditës; 2. Aprovimi  i transkriptit dhe procesverbalit  të takimit 106 të Këshillit Prokurorial të datës 09 tetor 2015; 3. Shpallja e Konkursit për prokurorë në […]