Monitorim: KGJK & KPK

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës.

IKD publikon raportin: “Efikasiteti, Llogaridhënia dhe Integriteti i Sistemit Gjyqësor dhe Sistemit Prokurorial: Analizë e zbatimit të obligimeve ligjore nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial”

Prishtinë, 26 dhjetor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) në mbështetje të projektit të Ambasadës Britanike në Kosovë, ka mbajtur të hënën konferencë për media, në të cilën ka prezantuar raportin e monitorimit të Këshillit Gjyqësorit të Kosovës (KGJK) dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) për gjashtë mujorin e parë 2016: “Efikasiteti, Llogaridhënia […]

Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës

Prishtinë, 13 nëntor 2016 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Ambasadës Britanike në Prishtinë, të dielën, ka mbajtur një konferencë për media, në të cilën është publikuar analiza e shkurtë me titull “Paligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial”, si rezultat i monitorimit të drejtpërdrejtë dhe sistematik të sistemit gjyqësor dhe […]

Mbledhja e 157-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Nehat Idrizi për Mbledhjen e 157-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 25 maj 2016 (e mërkurë) 1 Miratimi i Rregullores për zgjedhjen e anëtarëve të KGJK-së nga gjyqësori 2 Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radhët e Gjykatave Themelore 3 […]

Mbledhje e Jashtëzakonshme e KGJK-së për anëtarin e Këshillit Dragan Veljkoviq

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) pasi është vënë në dijeni se anëtari i vet z.Dragan Veljkoviq është kandidat për zgjedhjet e Kuvendit të Republikës së Serbisë, ka mbajtur sot takimin e jashtëzakonshëm për të shqyrtuar çështjen e papajtueshmërisë së të qenit anëtar i KGJK-së. Sidoqoftë, z.Veljkoviq përmes postës elektronike ka pranuar se është kandidat në […]

Mbledhja e 153-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Nehat Idrizi për Mbledhjen e 153-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 6 prill 2016 (e mërkurë) 1 Miratimi i ekstrakteve të procesverbaleve nga mbledhja e 146, 147, 148 dhe 149 të Këshillit Gjyqësor 2 Miratimi i draft Rregullores për rekrutimin, provimin, emërimin dhe riemërimin e […]

Mbledhja e 151-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Nehat Idrizi për Mbledhjen e 151-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 16 mars 2016 (e mërkurë) 1 Diskutim në lidhje me shpalljen e pozitave të lira për gjyqtarë 2 Përbërja e re e komisioneve të Këshillit Gjyqësor 3 Shqyrtimi dhe vendimi në lidhje me ankesën […]

Dorëzim-Pranimi i detyrës për Kryesuesin e ri të KGJK-së, Nehat Idrizi

Ceremonia e dorëzim-pranimit të detyrës së Kryesuesit të KGJK-së z. Enver Peci tek Kryesuesi i ri i KGJK-së z. Nehat Idrizi.

Mbledhja e 149-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 149-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 mars 2016 (e mërkurë) 1 Miratimi i draft Kodit të etikës dhe sjelljes profesionale të gjyqtarëve 2 Miratimi i draft Rregullores për përcaktimin e sjelljeve të pahijshme 3 Miratimi i kërkesës për dy […]

Mbledhja e 148-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e 148-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 10 shkurt 2016 (e mërkurë) 1 Zgjedhja e Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës

Mbledhja e 147-të e KGJK-së

Agjenda e propozuar nga Kryesuesi i KGJK-së, z. Enver Peci për Mbledhjen e Jashtëzakonshme të 147-të të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për datë 2 shkurt 2016 (e mërkurë) 1 Vendimi për zgjedhjen e anëtarëve të KGJK-së nga Gjykata Supreme