Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

IKD kërkon filtrimin e kandidatëve për gjykatës dhe prokuror

16 dhjetor 2011 – Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) tash tre vite ka përcjellë me kujdes procesin e ri-emërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Përkundër të metave të identifikuara gjatë këtij procesi, kryesisht të natyrës administrative, ky proces ka rezultuar me forcim të sundimit te ligjit dhe ngritje të besimit të qytetarëve […]

Procesi i ri-emërimit pavarësia dhe ndikimet

Gusht 2011 – Problemet në procesin e riemërimit dhe emërimit kanë nisur nga fillimi jo i mbarë, pasi kanë munguar ligjet themelore për të zhvilluar një proces të suksesshëm dhe me rëndësi kaq të madhe. Procesi ka nisur me mungesën e katër ligjeve themelore siç ishin: Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligjin për Prokurorin […]

Zbatimi i politikave kundër narkotikëve ilegal

19 maj 2011 – Strategjia Kombëtare për luftimin e narkotikëve përfshinë të gjitha institucionet relevante, pra promovon një qasje të integruar. Megjithatë, nga hulumtimi është vërejtur se në praktikë Kosova nuk ka një qasje të integruar. Vetëm Policia e Kosovës është aktive në hetimin e kësaj dukurie përderisa institucionet tjera nuk janë angazhuar në përmbushjen […]

Publikohet raporti “Sundimi i ligjit: Kapacitetet dhe funksionimi i institucioneve”

Nëntor 2010 – Që nga shpallja e pavarësisë hartimi i politikave u bë pjesë e përgjegjësisë së institucioneve vendore. Me këtë rast, deri më tani me zhvillimin e kësaj pune, është diktuar dhe (mos)efiçienca dhe (mos)arritshmëria e përmbushjes së PVPE-ve në sektorët përkatës. Zbatimi i PVPE-ve nga institucionet e Kosovës në fushën e luftimit të […]