Lajme

Këtu publikohen lajmet e ndryshme që ndërlidhen me aktivitetet e IKD-së, duke përfshirë lajmet për publikimet e raporteve / analizave / artikujve / reagimeve të shpejta / raportet tjera. Këtu publikohen edhe lajmet për tryezat / konferencat / ngjarjet e organizuara nga IKD.

Procesi i ri-emërimit pavarësia dhe ndikimet

Gusht 2011 – Problemet në procesin e riemërimit dhe emërimit kanë nisur nga fillimi jo i mbarë, pasi kanë munguar ligjet themelore për të zhvilluar një proces të suksesshëm dhe me rëndësi kaq të madhe. Procesi ka nisur me mungesën e katër ligjeve themelore siç ishin: Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Ligjin për Prokurorin […]

Zbatimi i politikave kundër narkotikëve ilegal

19 maj 2011 – Strategjia Kombëtare për luftimin e narkotikëve përfshinë të gjitha institucionet relevante, pra promovon një qasje të integruar. Megjithatë, nga hulumtimi është vërejtur se në praktikë Kosova nuk ka një qasje të integruar. Vetëm Policia e Kosovës është aktive në hetimin e kësaj dukurie përderisa institucionet tjera nuk janë angazhuar në përmbushjen […]

Publikohet raporti “Sundimi i ligjit: Kapacitetet dhe funksionimi i institucioneve”

Nëntor 2010 – Që nga shpallja e pavarësisë hartimi i politikave u bë pjesë e përgjegjësisë së institucioneve vendore. Me këtë rast, deri më tani me zhvillimin e kësaj pune, është diktuar dhe (mos)efiçienca dhe (mos)arritshmëria e përmbushjes së PVPE-ve në sektorët përkatës. Zbatimi i PVPE-ve nga institucionet e Kosovës në fushën e luftimit të […]